ضایعات چوب (فروخته شده)

ضایعات چوب و MDF
محله: شمیران نو
قیمت: 300 تومان

مقداری ضایعات چوب به فروش میرسد، به کیلویی 300 تومان

5