قوانین و مقررات

تعاریف و اصطلاحات اصطلاحاتی که در “شرایط استفاده از تفکیکان” آمده است به شرح زیر تعریف میشوند.

 • شرکت: ارائه دهنده سرویس تفکیکان.
 • تفکیکان: نرم افزار ارائه دهنده خدمات مدیریت پسماند
 • کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که از طریق اینترنت به هریک از کانال¬های ارتباطی تفکیکان متصل شده و از خدمات آن بهره‌مند ‌شود.
 • حساب کاربری: صفحه ورود کاربر که پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد نیاز نرم افزار تشکیل شده و در اختیار وی قرار میگرد.
 • پسماند: هرگونه زباله خشک که توسط تولیدکننده، تولید میشود و دسته¬بندی آنها توسط سازمان(های) متولی مدیریت پسماند در ایران تعریف و مشخص میگردد.
 • راننده: شخصی که از طرف تفکیکان تائید و مسئول مراجعه به مکان کاربر برای جمع¬آوری پسماند است.
 • کیف پول: عبارتست از یک کیف پول مجازی در تفکیکان که اعتبار آن به ازای ارزش پسماندهایی که کاربر به آن تحویل میدهند افزایش می یابد. اعتبار این کیف پول توسط کاربر، قابلیت تبدیل به وجه نقد، امتیاز، تهیه کدهای تخفیف و یا هرگونه مشوق¬هایی که تفکیکان ارائه میدهد را دارد.
 • اطلاعات محرمانه: عبارتست از هرگونه اطلاعات مربوط به کاربر که به صورت مستقیم توسط وی و یا به صورت خودکار در نتیجه استفاده از تفکیکان در آن ثبت میشود.
 • قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.
اطلاعات محرمانه: عبارتست از هرگونه اطلاعات مربوط به کاربر که به صورت مستقیم توسط وی و یا به صورت خودکار در نتیجه استفاده از تفکیکان در آن ثبت میشود.

حساب کاربری

 • کاربر با ثبت نام در تفکیکان می‌پذیرد که “شرایط استفاده از تفکیکان” را به صورت کامل مطالعه کرده و آنرا پذیرفته است. این شرایط ممکن است در طول زمان تغییر کند، بنابراین استفاده مستمر کاربر از تفکیکان به معنی پذیرش هرگونه تغییر در شرایط استفاده از آن است.
 • به منظور استفاده از سرویس¬های تفکیکان لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در آن ایجاد نماید. کاربر بایستی اطلاعات مورد نیاز اعم از نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه خود را در تفکیکان ثبت کند.
 • به منظور استفاده از سرویس¬های تفکیکان لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری در آن ایجاد نماید. کاربر بایستی اطلاعات مورد نیاز اعم از نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه خود را در تفکیکان ثبت کند.
 • کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌¬روز در تفکیکان وارد نماید و خود مسئول عدم صحت اطلاعات وارد شده است. بدیهیست در صورت اثبات خلاف این موضوع از سوی تفکیکان، شرکت مجاز به بستن حساب کاربری و در صورت لزوم پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
 • کاربر متعهد میشود که صرفا با ایمیل و یا شماره تلفن همراه متعلق به خود نسبت به ثبت نام در تفکیکان اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل و یا شماره تلفن همراه تمام و کمال مسئول بوده و شرکت پس از آگاهی از این موضوع اقدام به لغو عضویت کاربر و بستن حساب کاربری وی مینماید.